Publikácie Divadelného ústavu

Novinky:

Peter Brook

E - kniha

A Century of Theatre

Divadelné storočie

Vladimír Blaho

Viva La Bohéme!

Malý divadelný kalendár/Diár 2020

Slovenské divadlo

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

Základné publikácie

Základné publikácie

Slovenská dráma
Slovenská dráma v preklade
Osobnosti
Teória v pohybe
Svetové divadlo
Svetová dráma – antológie
Nová dráma / New Drama
Vreckovky
DVD
katalógy
brožúrky
Rozhovory
Prítomnosť divadelnej minulosti
Golden Collection

Eva Kyselová

Jedna republika – jedno divadlo? Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 – 1992

Monografia Evy Kyselovej Jedna republika – jedno divadlo? Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 – ...

Kolektív autorov

Dejiny slovenského divadla I.

Autor koncepcie a odborný garant: prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. Autori štúdií: Juliana

Bábky na česko-slovenskej medzi

Zborník editoriek Dagmar Inštitorisovej, Ivety Škripkovej a Dominiky Zaťkovej Bábky na česko-s

A
A
A