Voľné pracovné pozície

Divadelný ústav vyhlasuje konkurz  na pracovnú pozíciu:

 

Bibliograf - dokumentátor

Termín nástupu: 1. marec 2021

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, na dobu určitú 1 rok

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme a dohodou
 

Náplň práce:

1. Samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť, spracúvanie materiálov a podkladov na plánovanie a koncepčnú prácu v odbore knihovníctva a informatiky, budovanie a sprístupňovanie informačných báz dát na odbornej úrovni, regionálnej úrovni alebo krajskej úrovni.

2. Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, spracúvanie záznamov o dokumente, informačná príprava používateľov. Priebežné počítačové spracovanie bibliografie určenej tlače.

3. Poskytovanie bibliografických informácií a faktografických informácií. 

4. Zodpovednosť za realizáciu a budovanie bibliografických rešeršných služieb organizácie, systematické zhromažďovanie a dopĺňanie katalógov Slovenskej národnej bibliografie, zhromažďovanie predpisov a celoštátnych noriem na zapisovanie a spracúvanie bibliografie.

Požiadavky na zamestnanca:

- vysokoškolské vzdelanie v odbore knižničná a informačná veda,
- odborná prax: minimálne 2 roky, 
znalosť anglického jazyka - aktívne,
systematická práca s knižničným informačným systémom IS CLAVIUS nevyhnutná,
- bezúhonnosť, samostatnosť, komunikatívnosť, orientácia v starších tlačovinách a 
periodikách,
- užívateľské znalosti PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft 
PowerPoint. 

Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť a životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava). Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle zákona č 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Termín uzávierky žiadostí je: 24. 2. 2021.

Predpokladaný termín konkurzu: 24. - 25. 2. 2021.

Kontaktná osoba:

PhDr. Diana Selecká
Tel.: 02/20487102

E-mail: diana.selecka@theatre.sk

 

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!


 

Mzdová a personálna pracovníčka

Termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, na dobu určitú 1 rok

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat:  Základná zložka mzdy (1.000,- brutto) a ďalšie odmeny podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platová trieda 5) podľa kvalifikačných predpokladov, dosiahnutého vzdelania, praxe a osobného ohodnotenia.


Náplň práce:

1. Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie mzdovej agendy;
2. Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce;
3. Odborná účtovnícka práca (napr. v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, v útvare evidencie zásob a majetku, v útvare zabezpečovateľa dávkovej prevádzky);
4. Zabezpečenie komplexného spracovania miezd pre zamestnancov Divadelného ústavu podľa predložených podkladov;
5. Personálna činnosť vo vzťahu ku všetkým zamestnancom organizácie;
6. Realizácia rozhodnutí riaditeľky v oblasti personálnej práce, vypracovanie pracovnoprávnych a mzdových písomností pracovníkov organizácie ako aj dohôd o mimopracovnej činnosti;
7. Vykonávanie rozborov kvalifikačnej štruktúry zamestnancov;

8. Zodpovednosť za mzdové účtovníctvo organizácie;
9. Spracovávanie mzdového  účtovníctva automatizovaným spôsobom;
10. Zodpovednosť za zostavy a výstupy vo vzťahu k externým subjektom (daňový úrad, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, úrad práce a rodiny);
11. 
Vykonávanie mesačných a ročných zúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov;
12. Spracovanie evidenčných listov zamestnancov pre účely dôchodkového zabezpečenia;
13. Vypracovávanie štatistických výkazov Trexima a Práca 02-4;
14. Nahrávanie štvrťročných výkazov pre mzdy a nefinančné ukazovatele do systému Štátnej pokladnice;
15. Vypracovávanie mesačných prehľadov o vyplatených dohodách o mimopracovnej činnosti;
16. Vypracovávanie mesačných výkazov dochádzky vodiča organizácie.

Pracovné podmienky:

Pracovný čas: od 8.00 - 16.00 hod.
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný čas

Požiadavky na zamestnanca:

- úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ekonomika služieb,
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore verejná ekonomika a služby, 
dĺžka praxe aspoň 1 rok, 
- finančná a ekonomická gramotnosť, 
ovládanie mzdového a účtovného systému SOFTIP Profit na vysokej úrovni, 
dôkladné ovládanie Zákonov č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme a Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 
osobnostné predpoklady: precíznosť (presnosť), spoľahlivosť

Informácia pre uchádzačov:

Termín výberového konania 23.2.2021 je orientačný.  
Záujemcovia môžu zasielať žiadosť a životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava). Uchádzači/uchádzačky budú o termíne výberového konania/pohovoru informovaní jednotlivo prostredníctvom e-mailu/telefónu. Do žiadosti o zamestnanie je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Kontaktná osoba:

PhDr. Diana Selecká
Tel.: 02/20487102
E-mail: diana.selecka@theatre.sk

 

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme! 

A
A
A