Aktuálne výstavy

Vladimír Suchánek – Od maľby k divadlu 

Scénograf Vladimír Suchánek bol žiakom zakladateľa slovenskej divadelnej scénografie Ladislava Vychodila a od ukončenia svojich štúdií na Vysokej škole múzických umení pôsobil niekoľko desaťročí najmä v Slovenskom národnom divadle. Počas svojej kariéry spolupracoval s viacerými režisérmi, napríklad s Karolom L. Zacharom či s Pavlom Hasprom. Z jeho návrhov a scén je zrejmé jeho maliarske cítenie. Výstava Od maľby k divadlu prezentuje najmä diela, ktoré Vladimír Suchánek pokladá za najvýznamnejšie, ktoré sú najviac oceňované, alebo mu najviac prirástli k srdcu. Výstava scénografickej tvorby Vladimíra Suchánka je zostavená v chronologickom slede. „Prostredníctvom digitalizovaných scénických návrhov, skíc, makiet a fotografií z divadelných inscenácií si môžeme vytvoriť obraz o jeho scénickej tvorbe v čase od polovice šesťdesiatych rokov do polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia,“ dopĺňa Miroslav Daubrava. Základ výstavy tvoria exponáty z Múzea Divadelného ústavu, ktoré dopĺňajú samostatné plochy scénických riešení zo súkromného archívu Vladimíra Suchánka.

Autor výstavy Miroslav Daubrava, grafické riešenie Mária Čorejová. 

Výstava je sprístupnená vo foyeri činohry v priestoroch Novej budovy SND v Bratislave od 13. 10. 2020

Miesto: Nová budova SND, Bratislava

 

Peter Karvaš

Výstavu venovanú 100. výročiu narodenia dramatika Petra Karvaša pripravil Divadelný ústav v spolupráci s Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Peter Karvaš patrí k najznámejším slovenským dramatikom 20. storočia. Bol autorom, ktorý najvýraznejšie a najsústavnejšie profiloval slovenskú povojnovú drámu. Výstava zachytáva jeho pôsobenie v kultúrnom živote, ukazuje jeho dramatickú a spisovateľskú tvorbu. V neposlednom rade zachytáva inscenačnú tradíciu jeho divadelných hier, ktoré zarezonovali v spoločenskom a kultúrnom živote.

Autorka výstavy Martina Daubravová, grafické riešenie Nora Nosterská.

Trvanie výstavy: do 18. 12. 2020

Miesto: Divadlo J. G. Tajovského, Zvolen

 


Divadelné storočie  stopy a postoje

Od 28. februára 2020 do 5. septembra 2021 si pri príležitosti celoslovenského  projektu Rok slovenského divadla 2020 môžete na druhom poschodí Bratislavského hradu pozrieť reprezentatívnu výstavu s názvom Divadelné storočie – stopy a postoje v organizácii Divadelného ústavu a Slovenského národného múzea – Historického múzea. Výstava detailne mapuje sto rokov profesionálneho divadla na Slovensku a prepája ho so súvislosťami, ktoré predchádzali jeho vzniku. Odhaľuje jeho hlavné smery, udalosti a osobnosti od začiatkov až po súčasnosť a zvýrazňuje tie kultúrno-spoločenské udalosti, ktoré najviac vplývali na jeho rozvoj.

Výstavu pripravil štrnásťčlenný kurátorský tím, ktorý tvoria renomovaní teatrológovia a divadelní historici. Hlavnou kurátorkou výstavy je Zuzana Nemcová Gulíková. O architektonické spracovanie výstavy sa postaral slovenský scénograf, pôsobiaci s veľkým úspechom v zahraničí Boris Kudlička.

Trvanie výstavy: 28. 2. 2020 – 5. 9. 2021

Miesto: Bratislavský hrad, Bratislava (2. poschodie)

Viac informácií o výstave sa dočítate v sekcii Výstavy > Divadelné storočie - stopy a postoje

 


Reinštalácie

Majster slovenskej drámy (Stodolova dramatika na slovenských javiskách)

Výstava sa obsahovo koncentruje na významné Stodolove dramatické diela a ich inscenovanie v našich profesionálnych divadlách. Dramatik Ivan Stodola vyštudoval medicínu a ako lekár pôsobil v Liptovskom Sv. Mikuláši a v Bratislave. Profesionálne divadlo ho zasiahlo a inšpirovalo najmä na štúdiách v Budapešti, v Berlíne a počas vojenskej služby vo Viedni. Dramatika z neho stvoril režisér Ján Borodáč, ktorý uvádzal jeho hry v Slovenskom národnom divadle. Ivan Stodola ostáva v dejinách slovenskej drámy autorom spoločenskej komédie. Pre jeho tvorbu bola charakteristická vecnosť a prostota v konaní postáv, ktorá sa prenášala aj do ich vzťahov a postojov. Vnútornú inšpiráciu čerpal predovšetkým z kresťanských duchovných zdrojov. Jeho dramatika sa prejavovala vierou v ľudskú spravodlivosť a tiež v konečné víťazstvo pravdy. Niektoré jeho diela, najmä Čaj u pána Senátora a Jožko Púčik a jeho kariéra, majú v slovenskom divadle bohatú inscenačnú tradíciu.

Autor výstavy Martin Timko, grafické riešenie Viera Burešová.

Trvanie výstavy: od 16. 11. 2020

Miesto: Mestská knižnica, Piešťany

 

Jozef Gregor Tajovský

Výstava je venovaná významnému slovenskému prozaikovi, básnikovi, dramatikovi Jozefovi Gregorovi Tajovskému. Výstava približuje jeho život a významné inscenácie jeho hier na slovenských javiskách.

Autorka výstavy Frederika Čujová, grafické riešenie Viera Burešová.

Trvanie výstavy: od 16. 11. 2020

Miesto: Mestská knižnica, Piešťany

 

Magda Husáková-Lokvencová

JUDr. Magda Husáková-Lokvencová absolvovala v roku 1941 štúdium práva na bratislavskej univerzite. Intenzívny záujem o divadlo ju priviedol k štúdiu herectva na bratislavskom Štátnom konzervatóriu, kde na ňu významne vplýval pedagóg, osobnosť slovenskej avantgardnej réžie, Ján Jamnický. Od roku 1947 pôsobila na Novej scéne Národného divadla ako herečka, asistentka réžie, no čoskoro sa vyhranila ako mladá, moderne orientovaná režisérka. Intenzívne prispievala k profilovaniu všetkých zložiek novoscénickej divadelnej tvorby, ktorá vnášala aktivizujúce impulzy do rozvoja povojnového slovenského divadelného umenia.

Autori výstavy Ján Jaborník, Zuzana Nemcová-Gulíková, grafické riešenie Viera Burešová.

Trvanie výstavy: od 29. 9. 2020

Miesto: Akadémia umení, Banská Bystrica

 

Generál na javisku

Osobnosť M. R. Štefánika v sebe ukrýva atribúty dramatickej postavy. Jeho profesionálny, či osobný život a dejinné zmeny, ktorých sa stal súčasťou aj hýbateľom, ho priam predurčujú k námetu pre dramatickú tvorbu a divadlo.

Výstava Generál na javisku, organizovaná v spolupráci Divadelného ústavu a Múzea Slovenských národných rád v Myjave, vznikla pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. Reflektuje divadelné inscenácie slovenských profesionálnych divadiel, ktoré vychádzajú zo Štefánikovho života a diela. Výstava má ambíciu priblížiť širokému spektru návštevníkov všetkých vekových kategórií jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín a jeho podoby dynamickou a odľahčenou divadelnou optikou, ktorá sa ho snaží priblížiť v demýtizovanej podobe.

Autor výstavy Marek Godovič, grafické riešenie Ondrej Gavalda.

Trvanie výstavy: od 1. 10. 2020

Miesto: Divadlo Jána Palárika, Trnava

 

Tanečná kozmopolitka Alica Flachová-Pastorová

Výstava je venovaná významnej osobnosti slovenského baletu, tanečnici, dramaturgičke, teoretičke a historičke tanca Alici Flachovej-Pastorovej. Zachytáva jej životnú púť od začiatkov štúdia na baletnej škole Iva Váňu Psotu v Brne, cez tragické obdobie 2. svetovej vojny, návrat na baletné scény, pôsobenie na pozícii dramaturgičky, až po jej pedagogické aktivity. Alica Pastorová pedagogicky pôsobila na Hudobnej a tanečnej škole, dnešnom Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej. Vysokou odbornosťou a vášnivým záujmom v oblasti dejín a teórie tanca výrazne ovplyvnila viaceré generácie tanečných umelcov a pedagógov. Na Vysokej škole múzických umení založila a neskôr viedla Metodický kabinet, čím prispela ku kodifikácii odbornej reflexie tanečného umenia.

Autorky výstavy Monika Čertezni a Eva Gajdošová, grafické riešenie Ondrej Gavalda.

Trvanie výstavy: od 27. 8. 2020

Miesto: Tanečná fakulta VŠMU, Bratislava (Zochova ul.)

 

Janko Borodáč 

Janko Borodáč bol herec, učiteľ, režisér a riaditeľ košického divadla. Borodáčova režijná práca nikdy nevykazovala znaky múzického divadla. Jeho divadlo vyrastalo z autority textu a práce na jeho hereckom oživení. Janko Borodáč položil trvalé základy slovenskej javiskovej reči. Starostlivo budoval herecký súbor, dôležitú úlohu v tom zohrávala aj jeho pedagogická činnosť.

Kurátori výstavy Katarína Kunová, Martin Timko, grafické riešenie Viera Burešová.

Trvanie výstavy: od 25. 9. 2020

Miesto: Štátne divadlo, Košice

 

Legenda zvaná Jozef Kroner

Výstava vznikla na počesť 95. výročia narodenia významného slovenského umelca.

Jozef Kroner patrí k najvýraznejším talentom slovenského herectva. Jeho umelecké majstrovstvo si diváci dodnes pripomínajú vďaka reprízam desiatok filmov, televíznych i rozhlasových inscenácií. Kronerovým hereckým odborom boli drobní hrdinovia a bežní ľudia, v pokoji si žijúci svoj životný kolobeh. Či už to boli roly komické, dramatické alebo tragikomické, vždy išlo o precízne štúdie ľudského typu, prejavom tak blízkym divákom v hľadisku, za obrazovkou alebo rozhlasovým prijímačom. Majstrovstvo jeho osobnosti tkvelo v tom, že divákov vedel srdečne rozosmiať, aj úprimne rozplakať.

Autorom výstavy je Karol Mišovic, grafické riešenie Mária Čorejová. 

Trvanie výstavy: od 2. 10. 2020

Miesto: Kino Torysa, Sabinov


Pretrvávajúce výstavy

Bienále divadelnej fotografie 2018

Výstava pozostáva z kolekcií originálnych fotografií súťaže Bienále divadelnej fotografie z roku 2018. Fotografie boli do finále vybrané odbornou porotou.

Otvorenie výstavy: 10. 7. 2020

Miesto: Divadelný ústav, Bratislava (prízemie a 1. poschodie)

 

Hoffmann/Jamnický

Ferdinand Hoffmann

Výstava je venovaná významnému dramaturgovi a režisérovi Ferdinandovi Hoffmannovi, ktorý vnášal do činohry moderné postupy a zaslúžil sa o európsky a svetový rozhľad repertoáru uvádzaním reprezentačných diel významných epoch dramatickej tvorby a divadelného vývinu, pričom podporoval aj domácu dramatickú tvorbu.

Ján Jamnický

Výstava je venovaná významnému hercovi, režisérovi a pedagógovi Jánovi Jamnickému, ktorý sa prikláňal k moderným prúdom a divadelnej avantgarde a zohral tak kľúčovú úlohu v modernom vývine slovenskej činohry.

Kurátori dvojvýstavy Ján Sládeček, Martin Timko, grafické riešenie Viera Burešová.

Miesto: Divadelná fakulta VŠMU, Bratislava (Zochova ul.)

 

Romantik, komik i tragéd Jozef Adamovič

Výstava vznikla pri príležitosti hercových nedožitých 80. narodenín na podnet Súkromného konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach. Výstava pripomína jedinečného herca, ktorý svoje postavy vytváral neopakovateľnou malebnosťou gesta a vycibrenou a kultivovanou javiskovou rečou. Osobitú variabilitu a výrazovú plastickosť jeho herectva dokazuje rôznorodý rozsah úloh v divadle – od romantických hrdinov, cez komediálne postavy, až k tragickým velikánom v Shakespearových tragédiách.

Autor výstavy Martin Timko, grafické riešenie Ondrej Gavalda.

Miesto: Štátne konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice

 

Stanislav Remar v SND

Výstava sa zameriava na Remarovo pôsobenie v Balete SND v rokoch 1946 až 1955, počas ktorých zohral významnú úlohu vo vývoji slovenského baletného umeniaJeho tanečná kariéra sa začala odvíjať na českých a nemeckých scénach, kde pôsobil desať rokov. V Balete SND bol v trvalom angažmáne deväť rokov, najskôr ako sólista, od roku 1948 ako choreograf a šéf umeleckého súboru. Neskôr, na dvadsať rokov zviazal svoj umelecký život s košickým divadlom. Jeho tanečné umenie čerpalo z fyzických dispozícií a skvelej techniky. Choreografickú tvorbu charakterizovala nezvyčajná fantázia a hĺbavosť. K svojim inscenáciám si pravidelne navrhoval aj originálne kostýmy.

Autorka výstavy Eva Gajdošová, grafické riešenie Viera Burešová.

Miesto: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Topoľčany 

A
A
A