Súčasní režiséri Slovenska

 

V súčasnosti realizuje Divadelný ústav výskumno-publikačný projekt pod názvom Súčasní režiséri Slovenska zameraný na oblasť súčasnej slovenskej réžie. Systematickej reflexii a analýze divadelného umenia sa Divadelný ústav venuje v rámci svojej vedecko-výskumnej i dokumentačnej činnosti vo viacerých rovinách a formách. Úlohou nového projektu orientovaného na slovenskú réžiu bolo zachytiť a následne sprístupniť tvorbu súčasných slovenských režisérok a režisérov prostredníctvom odborných štúdií a obrazovo-dokumentačného materiálu.

Projekt Súčasní režiséri Slovenska predstavuje sumár umelecko-biografických profilov súčasných slovenských režisérok a režisérov, ktorý reflektuje ich režijnú tvorbu na domácej i zahraničnej divadelnej scéne. Iniciatíva projektu vychádza najmä z absentujúceho komplexného zmapovania výsledkov umeleckej činnosti súčasných režisérok a režisérov a z úsilia o preklenutie ruptúr v prezentácii ich tvorby doma i v zahraničí. Ambíciou projektu bolo vytvoriť komplexné informatívne profily zachytávajúce tvorbu režisérok a režisérov, ktorí momentálne predstavujú na Slovensku aktívnu kvalitatívnu špičku a svojou umeleckou činnosťou profilujú podobu súčasnej slovenskej réžie. Encyklopedická štruktúra menných hesiel a dokumentačný a obrazový materiál mapujúci jednotlivé inscenácie má zabezpečiť súhrnný prehľad o stave súčasnej slovenskej réžie.

Panoramatická reflexia tvorby slovenských režisérok a režisérov dostala podobu dvojjazyčného reprezentačného virtuálneho on-line katalógu umiestneného na stránke Divadelného ústavu a zároveň podobu moderného média DVD. Forma internetového katalógu ponúka komplexný prehľad o tvorbe slovenských umelcov a stáva sa tak jedinečnou príležitosťou zoznámiť sa so súčasným slovenským divadlom v celej jeho rozmanitosti i originalite. Aby zahraniční odborníci, umelci ale aj laici mohli získať ucelený pohľad na súčasnú slovenskú réžiu, Divadelný ústav vytvoril a sprístupnil katalóg dvadsiatich režisérok a režisérov. Formou štruktúrovaných hesiel tak predstavuje ich tvorbu a indikuje základné črty režijného rukopisu. Obsahová náplň jednotlivých hesiel zahŕňa v sebe charakteristiku inscenačných postupov, popis estetiky či poetiky režijnej tvorby a zároveň pomenúva metódy práce s dramatickým textom. Rovnako reflektuje inklináciu tvorcu k istým témam, žánrom či tímovým spoluprácam s hercami, výtvarníkmi a hudobníkmi. Neodmysliteľnou súčasťou každého profilu je tiež obrazový a dokumentačný materiál vybraných inscenácií opisovaných režisérok a režisérov. Analytická štúdia Slovenskí režiséri generácie X a Y (znovunadviazanie dialógu) zas približuje najvýraznejšie línie či tendencie, ktoré sa uplatňovali a uplatňujú v slovenskom divadle po roku 1989. Ukazuje tiež, že súčasní slovenskí režiséri tvoria veľmi zaujímavú, neunifikovanú vzorku, ktorá potvrdzuje, že je legitímnou súčasťou európskeho divadla a má mu čo recipročne ponúknuť.

Mapovanie aktivít slovenskej réžie v čo najširšom kontexte a súvislostiach nepochybne môže viesť k spolupráci a mobilite umelcov a divadiel európskych krajín. Vytvorenie portfólia súčasnej slovenskej divadelnej réžie má byť impulzom pre otvorenie ciest slovenskej réžie k zahraničným partnerom.

Katalóg divadelných režisérok a režisérov Súčasní režiséri Slovenska je verejne prístupný v slovenskom a anglickom jazyku. Jeho elektronická forma na webovej stránke Divadelného ústavu zabezpečuje prehľadné a interaktívne prezeranie profilov, ktoré okrem základného textu obsahujú aj množstvo fotografií a audiovizuálnych materiálov. Digitálny optický dátový nosič zas umožňuje prenášať jedinečný obsah vo vysokej obrazovej a zvukovej kvalite do rôznych operačných systémov a využiť ho vždy, keď je to práve potrebné. Vďaka DVD Súčasní režiséri Slovenska sa tak slovenskí umelci dostanú do celého sveta, aby ukázali, že súčasné slovenské divadlo je nesmierne produktívne, inšpiratívne, progresívne a zároveň otvorené medzinárodnej spolupráci.

Projekt zachytáva tvorbu slovenských režisérok a režisérov do divadelnej sezóny 2016/2017. Virtuálny katalóg bude postupne dopĺňaný ďalšími profilmi predstaviteľov súčasnej slovenskej divadelnej réžie.

 

Štruktúra hesla – profilu režiséra/ky:

  1. profesijný životopis
  2. charakteristika umeleckej tvorby
  3. súpis tvorby (rok, divadlo, autor titulu, titul)
  4. ocenenia (domáce a zahraničné)
  5. fotografie z tvorby (inscenácií)
  6. audiovizuálne ukážky z tvorby

 

* Podrobné informácie o všetkých tvorcoch jednotlivých inscenácií uvedených v slovenských profesionálnych divadlách možno získať na: www.etheatre.sk. Komplexná informačná online databáza je prístupná zo stránky www.theatre.sk a predstavuje elektronický informačný archív inscenačnej tvorby profesionálnych divadiel na Slovensku.

A
A
A