Aktuálne výstavy

Nové výstavy

Romantik, komik i tragéd Jozef Adamovič

Divadelný ústav pripravil výstavu pri príležitosti hercových nedožitých 80. narodenín.

Výstava pripomína jedinečného herca, ktorý svoje postavy vytváral neopakovateľnou malebnosťou gesta a vycibrenou a kultivovanou javiskovou rečou. Osobitú variabilitu a výrazovú plastickosť jeho herectva dokazuje rôznorodý rozsah úloh v divadle – od romantických hrdinov, cez komediálne postavy, až k tragickým velikánom v Shakespearových tragédiách. Divadelný ústav v spolupráci so Štátnym divadlom Košice na podnet Súkromného konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach pripravil unikátnu výstavu spojenú so slávnostným galakoncertom, kde si pripomenie hercovo významné životné jubileum.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 14. apríla 2019 o 17.00 hod. vo foyer historickej budovy Štátneho divadla v Košiciach. Súčasťou spomienkového večera na hercovu počesť bude aj slávnostný koncert pod taktovkou Súkromného konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach. Autorom výstavy je Martin Timko, grafické riešenie Ondrej Gavalda.

 

Legenda zvaná Jozef Kroner

Divadelný ústav pripravil výstavu na počesť 95. výročia narodenia významného slovenského umelca.

Jozef Kroner (20. 3. 1924 – 12. 3. 1998) patrí k najvýraznejším talentom slovenského herectva. Jeho umelecké majstrovstvo si diváci dodnes pripomínajú vďaka reprízam desiatok filmov a televíznych i rozhlasových inscenácií. Kronerovým hereckým odborom boli drobní hrdinovia a bežní ľudia, v pokoji si žijúci svoj životný kolobeh. Či už to boli roly komické, dramatické alebo tragikomické, vždy išlo o precízne štúdie ľudského typu, prejavom tak blízkym divákom v hľadisku, za obrazovkou alebo rozhlasovým prijímačom. Len máloktorý herec v histórii slovenského divadla dokázal to, čo on – divákov srdečne rozosmiať aj úprimne rozplakať. V tom tkvelo majstrovstvo jeho hereckej i ľudskej osobnosti. Práve preto pripravilo Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu výstavu Legenda zvaná Jozef Kroner, ktorá je venovaná tejto veličine slovenského dramatického umenia.

Výstava bude sprístupnená do 10. apríla 2019 vo foyer činohry v novej budove SND. Autorom výstavy je Karol Mišovic, grafické riešenie Mária Čorejová.

 

Reinštalácie výstav

Cyklus – Piliere profesionálneho slovenského divadla

Ján Borodáč, Andrej Bagar

Ján Borodáč (1892 – 1964) 

Stál pri kolíske slovenského profesionálneho divadla.

Výstava je venovaná zakladateľovi slovenského profesionálneho divadla Jánovi Borodáčovi, ktorý sa významne podieľal na formovaní slovenského divadelníctva ako herec, režisér, pedagóg i divadelný riaditeľ.

Výstava bude sprístupnená vo Výstavnej sieni novej budovy SND do 5. apríla 2019. Kurátori výstavy Katarína Kunová, Martin Timko, grafické riešenie Viera Burešová.

Andrej Bagar (1900 – 1966)

Výstava je venovaná významnému slovenskému divadelníkovi, hercovi a režisérovi Andrejovi Bagarovi. Výstava zachytáva jeho život a tvorbu na slovenských javiskách. A nezabúda dokumentovať ani jeho podiel na budovaní a rozvoji slovenskej divadelnej kultúry a divadelného školstva.

Výstava bude sprístupnená vo Výstavnej sieni novej budovy SND od 15. apríla 2019. Kurátorka výstavy Katarína Kunová, grafické riešenie Viera Burešová.

 

Tanečná kozmopolitka Alica Flachová-Pastorová

Výstava je venovaná významnej osobnosti slovenského baletu, tanečnici, dramaturgičke, teoretičke a historičke tanca Alici Flachovej-Pastorovej. Zachytáva jej životnú púť od začiatkov štúdia na baletnej škole Iva Váňu Psotu v Brne, cez tragické obdobie 2. svetovej vojny, návrat na baletné scény, pôsobenie na pozícii dramaturgičky, až po jej pedagogické aktivity. Alica Pastorová pedagogicky pôsobila na Hudobnej a tanečnej škole, dnešnom Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej. Vysokou odbornosťou a vášnivým záujmom v oblasti dejín a teórie tanca výrazne ovplyvnila viaceré generácie tanečných umelcov a pedagógov. Na Vysokej škole múzických umení založila a neskôr viedla Metodický kabinet, čím prispela ku kodifikácii odbornej reflexie tanečného umenia.

Výstava je sprístupnená na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave od 26. marca 2019. Autorky výstavy Monika Čertezni a Eva Gajdošová. Grafické riešenie Ondrej Gavalda.

 

Bienále divadelnej fotografie 2018

Kolekcia originálnych fotografií divadelných predstavení fotografov, ktorí získali cenu v súťaži o najlepšiu divadelnú fotografiu sezóny. Bienále verejnosti predstavuje divadelnú fotografiu ako svojbytný umelecký druh, prezentáciou fotografických diel a ich autorov zároveň vytvára prostredie na odbornú diskusiu. Výstava vytvára prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku.

Súťažného 4. ročníka Bienále divadelnej fotografie sa zúčastnilo 10 fotografov so 138 fotografiami, z toho 2 boli študenti magisterského štúdia Katedry fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave. Odborná štvorčlenná porota vybrala zo zúčastnených fotografov 3 víťazov a udelila 2 ceny a 1 čestné uznanie. Zo zúčastnených fotografov vybrala 9 fotografov so 74 fotografiami, ktoré boli vystavené na 35 plochách.

Výstava bude sprístupnená v predsálí Zrkadlovej siene v Divadle Jozefa Palárika v Trnave od 2. apríla 2019. Kurátorka výstavy Viera Burešová.

 

Výstava Stanislav Remar v SND

Výstava sa zameriava na Remarovo pôsobenie v Balete SND v rokoch 1946 až 1955, počas ktorých zohral významnú úlohu vo vývoji slovenského baletného umenia. Jeho tanečná kariéra sa začala odvíjať na českých a nemeckých scénach, kde pôsobil desať rokov. V Balete SND bol v trvalom angažmáne deväť rokov, najskôr ako sólista, od roku 1948 ako choreograf a šéf umeleckého súboru. Neskôr na dvadsať rokov zviazal svoj umelecký život s košickým divadlom. Jeho tanečné umenie čerpalo z fyzických dispozícií a skvelej techniky, choreografickú tvorbu charakterizovala nezvyčajná fantázia a hĺbavosť. K svojim inscenáciám si pravidelne navrhoval aj originálne kostýmy.

Výstava je sprístupnená od 25. marca 2019 na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Autorka výstavy Eva Gajdošová, grafické riešenie Viera Burešová.

 

Divadlo s ľudskou tvárou – výstava venovaná 50. výročiu Pražskej jari

Výstava sprítomňuje významné tvorivé pohyby a výnimočné inscenácie v slovenskom profesionálnom divadle šesťdesiatych a začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia. Dokumentačne prezentuje tvorbu divadiel, ktoré využili politické uvoľnenie šesťdesiatych rokov na tvorbu kultových inscenácií, diel, ktoré priamo či nepriamo reagovali na okupáciu spojeneckých vojsk v auguste 1968. Otvára tiež tému, ako tieto udalosti a okolnosti ovplyvnili osudy viacerých slovenských divadelníkov.

Divadelný život sa počas šesťdesiatych rokov pod vplyvom politického uvoľňovania vyznačoval výrazným tvorivým rozmachom predovšetkým mladých tvorcov, odkrývaním citlivých tém, hľadaním nových foriem a žánrov divadla a väčším otváraním sa západnému divadlu. Na konci päťdesiatych rokov začali hýbať českým divadelným prostredím najmä divadlá označované ako malé javiskové formy. Tie sa vedome programovo tvorbou „odlišovali“ od veľkých profesionálnych divadiel. Odozvy týchto divadelných prúdov sa prejavili aj na Slovensku, najmä v tvorbe Milana Lasicu a Júliusa Satinského či Radošinského naivného divadla.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene od 27. marca 2019. Autor výstavy Martin Timko, grafické riešenie Mária Čorejová.

 

Pretrvávajúce výstavy

Súčasný slovenský divadelný plagát

Kolekcia originálnych divadelných plagátov, ktoré vznikli v rokoch 1990 až 2014. Kolekcia zachytáva zmenu a vývin vo výtvarnom ponímaní divadelného plagátu. Predstavuje rôznych tvorcov a divadlá.

Výstava je sprístupnená od 5. marca, v suteréne Divadelného ústavu na Jakubovom námestí 12 v Bratislave. Výstavu kurátorsky pripravili Oleg Dlouhý a Viera Burešová.

 

Ľudmila Podobová-Brozmanová

Výstava je venovaná významnej slovenskej kostýmovej výtvarníčke Ľudmile Podobovej-Brozmanovej, ktorá sa zaslúžila o vývin a nové smerovanie divadelného kostýmu. Komornou výstavou zo zachovaných návrhov si pripomíname jej neprehliadnuteľné zásluhy vo vývine slovenského divadelného kostýmu a vzdávame hold nielen tejto významnej osobnosti, ale aj histórii slovenského profesionálneho divadelníctva.

Výstava je sprístupnená od 1. marca na Zochovej ulici, v priestoroch Vysokej školy múzických umení. Výstavu kurátorsky pripravila Hana Cigánová, grafické riešenie Viera Burešová.

 

Majster slovenskej drámy (Stodolova dramatika na slovenských javiskách)

Výstava Majster slovenskej drámy (Stodolova dramatika na slovenských javiskách), ktorú pripravil Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným divadlom, sa obsahovo koncentruje na významné Stodolove dramatické diela a ich inscenovanie v našich profesionálnych divadlách. Dramatik Ivan Stodola vyštudoval medicínu a ako lekár pôsobil v Liptovskom Sv. Mikuláši a v Bratislave. Profesionálne divadlo ho zasiahlo a inšpirovalo najmä na štúdiách v Budapešti, v Berlíne a počas vojenskej služby vo Viedni. Dramatika z neho stvoril režisér Ján Borodáč, ktorý uvádzal jeho hry v Slovenskom národnom divadle. Ivan Stodola ostáva v dejinách slovenskej drámy autorom spoločenskej komédie. Pre jeho tvorbu bola charakteristická vecnosť a prostota v konaní postáv, ktorá sa prenášala aj do ich vzťahov a postojov. Vnútornú inšpiráciu čerpal predovšetkým z kresťanských duchovných zdrojov. Jeho dramatika sa prejavovala vierou v ľudskú spravodlivosť a tiež v konečné víťazstvo pravdy. Niektoré jeho diela, najmä Čaj u pána senátoraJožko Púčik a jeho kariéra, majú v slovenskom divadle bohatú inscenačnú tradíciu.

Výstava je sprístupnená od 13. februára 2019 na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Autor výstavy Martin Timko, grafické riešenie Viera Burešová.

 

Jozef Zajko, Eva Jaczová

Jozef Zajko

Jozef Zajko bol dlhoročným slovenským baletným sólistom, prvým slovenským choreografom SND. Stvárnil množstvo žánrovo pestrých postáv, vynikal najmä v klasickom repertoári baletného umenia, z ktorého ako choreograf inscenoval svetové diela na javisku SND.

Ako sólista pôsobil na javiskách Baletu SND Bratislava a SD v Brne v rokoch 1947 – 1955. Ako choreograf v rokoch 1956 – 1985 pôsobil v balete SND a v Divadle J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, v rokoch 1959 – 1963 pôsobil ako pedagóg Štátneho konzervatória v Bratislave.

Na výstave boli použité fotografie z archívnych fondov DÚ a SND.

Autorka výstavy Eva Gajdošová, grafické riešenie Viera Burešová.

 

Eva Jaczová

Výstava predstavuje Evu Jaczovú aj ako významnú tanečnú pedagogičku, aj ako predstaviteľku výraznej interpretačnej generácie baletných sólistov, mienkotvornú tanečnú kritičku a publicistku, prvú slovenskú baletnú dramaturgičku, ale najmä ako človeka nesmierne vzdelaného, rozhľadeného a láskavého, s iskrivým zmyslom pre humor. Vo výraznej miere sa zaslúžila o vybudovanie štátneho tanečného školstva, čím významne prispela k povzneseniu interpretačnej úrovne slovenského baletu. Ako prvá baletná dramaturgička SND sa okrem uvádzania diel svetovej baletnej literatúry usilovala aj o vznik pôvodnej baletnej tvorby. Významná je aj jej publikačná činnosť, do histórie vošla ako prvá slovenská autorka odborných publikácií o baletnom umení.

 Autorka výstavy Monika Čertezni, grafické riešenie Viera Burešová.

Dvojvýstava je sprístupnená od 24. februára, na 1. poschodí Divadelného ústavu na Jakubovom námestí 12 v Bratislave.

 

Francúzska noblesa a ruská veľkoleposť/Marius Petipa na slovenských baletných scénach
(k 200. výročiu narodenia Mariusa Ivanoviča Petipu).

Výstava Francúzska noblesa a ruská veľkoleposť/Marius Petipa na slovenských baletných scénach v skratke zachytáva históriu petrohradskej a moskovskej baletnej tvorby Mariusa Petipu. Jej nosnú časť tvorí historický prehľad inscenácií baletov, ktoré boli uvádzané v minulosti a s ktorými sa stretávame na baletných scénach slovenských divadiel aj v súčasnosti. Výstava reflektuje najmä baletné tituly Mariusa Petipu, ktoré boli uvádzané na scénach v Bratislave, Košiciach a v Banskej Bystrici. Na dobových materiáloch a fotografiách sú zachytené významné baletné osobnosti, choreografi a baletní umelci spolu so scénickými a kostýmovými návrhmi výtvarných umelcov, ktorí inscenáciám dodávali osobitý vizuálny tvar.

Výstava je sprístupnená od 21. januára 2019 v priestoroch Tanečnej katedry Vysokej školy múzických umení na Zochovej ulici v Bratislave. Autorky výstavy Eva Gajdošová a Monika Čertezni, grafické riešenie Viera Burešová.

 

Ján Ladvenica 1898 – 1947

Výstava venovaná scénografovi, maliarovi, ilustrátorovi a kostýmovému výtvarníkovi Jánovi Ladvenicovi, univerzálnemu profesionálovi vo výtvarnom svete. Na jeho umeleckú tvorbu vplývali známi európski umelci, ale aj jeho slovenskí súčasníci Ľudovít Fulla, Martin Benka a Janko Alexy. Tvoril najmä pre Slovenské národné divadlo, kde strávil takmer 16 rokov a spolupracoval s Andrejom Bagarom, Jánom Borodáčom a Viktorom Šulcom.

Zbierka celoživotného diela Jána Ladvenicu, nachádzajúca sa v scénografickom fonde Múzea Divadelného ústavu, patrí k jedným z najhodnotnejších nielen z pohľadu teatrologického, ale i vysoko umeleckého.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Štúdia 12 v Bratislave. Autor výstavy Miroslav Daubrava, grafické riešenie Mária Čorejová.

 

A
A
A