GDPR

This site is available only in the Slovak language.

 

Rešpektujeme súkromie a ochranu osobných údajov našich užívateľov, preto zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok:

Prevádzkovateľ
Divadelný ústav v Bratislave, štátna príspevková organizácia so sídlom na adrese Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava, IČO: 00164691, je prevádzkovateľom, ktorého môžete kontaktovať vo veci uplatnenia vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov na:

  • telefónnom čísle +421 2 2048 7102;
  • na e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@theatre.sk alebo
  • poštou na adrese Divadelný ústav v Bratislave, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, Jakubovo námestie  č. 12, 813 57 Bratislava

Odpovieme vám bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného (1) mesiaca, prípadne do dvoch (2) mesiacov, ak sú splnené zákonné podmienky na predĺženie tejto lehoty.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu: e-mail: zodpovednaosoba@theatre.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa s označením „ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR“.

 

A
A
A