Darko Lukić

Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení a Divadelný ústav vás pozývajú na dve prednášky chorvátskeho divadelného vedca, dramatika a spisovateľa Darka Lukića. Prednášky sa uskutočnia 8. novembra 2019 o 10.00 hod. a 14.00 hod na Divadelnej fakulte VŠMU na Svoradovej ulici č. 4 v Bratislave – DIVADLO LAB. Obidve prednášky budú v anglickom jazyku. V prednáškach sa bude hovoriť o aplikovaných formách divadla a divadelnom marketingu.

Darko Lukić (Chorvátsko, Nemecko) je výskumný pracovník, učiteľ, inštruktor, konzultant a praktik. Pôsobil na Akadémii dramatických umení v Záhrebe na Katedre produkcie, ako hosťujúci profesor na Filozofickej fakulte v Záhrebe, kde viedol doktorandské štúdium divadla, filmu, literatúry a kultúry a na Karl Franzens Universität Graz – Institut für Slawistik.

Ako pedagóg tiež pôsobil v Brazílii, Bulharsku, na Kostarike, v Chorvátsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Rumunsku, Slovinsku, Španielsku, USA, vo Veľkej Británii a Venezuele. Je tiež mentorom a školiteľom v Programoch rozvoja publika a budovania kapacít v Európskom hlavnom meste kultúry Rijeka 2020, školiteľom v európskom programe ADESTE+ pre rozvoj publika, regionálnym koordinátorom pre EURODRAM a hodnotiteľom v programe Make a Move projektu Kreatívna Európa.

Jeho vzdelanie zahŕňa bakalársky titul v komparatívnej literatúre a filozofii, magisterský titul v odbore dramaturgia a doktorát v odbore dráma a divadlo. Je tiež certifikovaným inštruktorom TQ (Teaching Intelligence – pedagóg pre pedagógov) a dizajnérom
e-learningových kurzov. Počas Fulbrightovho štipendia sa venoval divadelnému výskumu na Tisch School of Arts – New York University a tiež študoval na Inštitúte divadelnej antropológie v Kodani (Københavns Universitet), Európskej akadémii kultúry a manažmentu v Salzburgu a zúčastnil sa mnohých seminárov, workshopov a vzdelávacích školení v Európe, USA, Južnej Amerike a Ázii.

Medzi jeho profesionálne skúsenosti patria pozície umeleckého riaditeľa činoherných divadiel v Sarajeve a Záhrebe, pozície prodekana a zástupcu dekana na Akadémii dramatických umení v Záhrebe a člena rád kultúrnych inštitúcií v oblasti drámy, divadla, rozvoja publika a medzinárodnej spolupráce.

Spomedzi mnohých publikovaných výskumov v oblasti divadla a drámy vyberáme The War Trauma Drama, Theater in its Environment – The Theatre Identities, Introduction on Theater Anthropology a Introduction on Applied Theater, ktorá je prvou a jedinou publikáciou tohto druhu v strednej a juhovýchodnej Európe.

A
A
A