Výzva na predkladanie edičných návrhov pre Divadelný ústav Bratislava

1. Pôvodná teatrologická publikácia -  edície Slovenské divadlo, Osobnosti, Teória v pohybe

2. Prekladová teatrologická publikácia - edície Svetové divadlo, Svetová dráma – antológie, Nová dráma/New drama, Vreckovky

Návrhy posielajte najneskôr do: 30. 3. 2021  

Oprávnení navrhovatelia: absolventi VŠ umeleckých smerov, absolventi filozofických, filologických, historických, vied, vied o umení, (VŠMU Bratislava, AU Banská Bystrica, Filozofická fakulta UK, Filozofická fakulta UPJŠ, Filozofická fakulta UCM v Trnave, Filozofická fakulta TU, Filozofická fakulta UKF, Filozofická fakulta PU), stupeň vzdelania druhý a tretí (magisterský, doktorandský).

Kompletné návrhy musia obsahovať:

1. vyplnený návrhový list - nájdete ho na tomto linku

2. štruktúru diela, obsah a minimálne 30 strán diela - v elektronickej podobe (e-mailom na adresu: edicne@theatre.sk)

3. profesionálny životopis predkladateľa

Doručenie žiadosti:

Žiadosť, vrátane príloh, prosíme doručiť poštou alebo elektronicky na adresu:

Divadelný ústav Bratislava
Oddelenie edičnej činnosti
Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava
Tel.: +421 2 2048 7400
E-mail: edicne@theatre.sk

Postup vyhodnocovania žiadostí:

Vyhodnocovanie žiadostí projektov po formálnej aj obsahovej stránke zabezpečuje Edičná rada DÚ, ktorá zasadá dvakrát do roka.

Neúplné žiadosti nebudú zaradené na zasadnutie ER. 

Edičná rada ako poradný orgán odporučí DÚ projekty na vydanie alebo zamietnutie.

Divadelný ústav na základe stanoviska ER plánuje prípravu odporúčaných návrhov podľa vlastného edičného plánu, pre žiadosti v roku 2021 v časovom horizonte od roku 2022.

Divadelný ústav si vyhradzuje právo odporúčané návrhy ER zaradiť do edičného plánu DÚ podľa uváženia vyplývajúceho z finančnej situácie inštitúcie a Strategického plánu na roky 2021 - 2026.

Zverejňovanie informácií:

DÚ odpovie predkladateľom žiadostí písomne do 30 dní od zasadnutia ER. 

A
A
A