Výzva na predkladanie edičných návrhov pre Divadelný ústav Bratislava - PREDĹŽENÁ

milan corba kniha ilustracna foto

AKTUALIZOVANÉ: Návrhy môžete posielať až do 13. novembra 2020.

Divadelný ústav vyzýva na predkladanie edičných návrhov na vydanie publikácií v kategóriách:

1. Pôvodná teatrologická publikácia - edície Slovenské divadlo, Osobnosti, Teória v pohybe;

2. Prekladová teatrologická publikácia - edície Svetové divadlo, Svetová dráma – antológie, Nová dráma/New drama, Vreckovky

 

Návrhy posielajte najneskôr do: 30. 10. 2020 - Predĺžené až do 13. novembra 2020! 

Oprávnení žiadatelia: absolventi VŠ umeleckých smerov, humanitných odborov (VŠMU Bratislava, AU Banská Bystrica, Filozofická fakulta UK, Filozofická fakulta UPJŠ, Filozofická fakulta UCM v Trnave, Filozofická fakulta TU, Filozofická fakulta UKF, Filozofická fakulta PU a podobne).

 

Kompletné návrhy musia obsahovať:

1. vyplnený návrhový list; 

2. štruktúru diela, obsah a minimálne 30 strán diela - v elektronickej podobe (na CD alebo e-mailom na adresu: edicne@theatre.sk);

3. profesionálny životopis predkladateľa.

NÁVRHOVÝ LIST NA STIAHNUTIE NÁJDETE TU.

Doručenie žiadosti:

Žiadosť, vrátane príloh, prosíme doručiť osobne, poštou alebo elektronicky na adresu:

Divadelný ústav Bratislava
Oddelenie edičnej činnosti
Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava
Tel.: +421 2 20487400
E-mail: edicne@theatre.sk

 

Postup vyhodnocovania žiadostí:

Vyhodnocovanie žiadostí projektov po formálnej aj obsahovej stránke zabezpečuje Edičná rada DÚ, ktorá zasadá dvakrát do roka.
Edičná rada ako poradný orgán odporučí Divadelnému ústavu projekty na vydanie alebo zamietnutie.

 

Zverejňovanie informácií:

Divadelný ústav odpovie predkladateľom žiadostí písomne do 30 dní od zasadnutia ER.


Ilustračná fotografia: René Miko

A
A
A