Divadelný ústav vyhlasuje konkurz na pracovnú pozíciu: IT špecialista a správca bezpečnostného systému

 

Termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, na dobu určitú (1 rok)

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme a dohodou
 

Náplň práce

1. Zodpovednosť za technickú správu odborného prezentačného portálu zamestnávateľa DÚ (IS THEATRE. SK), elektronických evidencií a knižničného informačného systému
2. Spolupráca a komunikácia so spoločnosťou SWAN pri zabezpečovaní plynulej prevádzky telefónov a databáz Divadelného ústavu;
3. Zodpovednosť za plynulú prevádzku e-mailovej pošty a internetovej stránky zamestnávateľa;
4. Zodpovednosť za inštaláciu, reinštaláciu operačných systémov zamestnávateľa;
5. Vykonávanie obnovy operačných systémov a dát zo zálohy;

6. Zodpovednosť za nastavenie parametrov operačných systémov;
7. Príprava koncepcie a návrhov bezpečnostných smerníc a opatrení pre prístup do LAN podľa metodických pokynov MK SR a platných zákonov pre informatizáciu;
8. Príprava návrhov na technické zabezpečenie rozvoja informačných a komunikačných systémov;
9. Zabezpečenie bežnej údržby a prevádzky hardwaru a softvéru zamestnávateľa;
10. V spolupráci s Ekonomickým oddelením zamestnávateľa zabezpečovanie hardwaru a softvéru pre potreby zamestnancov organizácie;

11. Zabezpečenie, dodržiavanie a aplikácia prevádzkového poriadku siete WAN VPN rezortu MK SR, personálnej bezpečnosti informačných systémov a vstupenkového systému ORES v podmienkach zamestnávateľa;
12. Koordinácia a zabezpečenie digitalizácie archívnych zbierok a fondov Archívu DÚ v súlade s celoštátnymi predpismi a normami;
13. Účasť na školeniach organizovaných MK SR;

14. Dodržiavanie aplikácie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zákonov pri práci s informačným systémom Divadelného ústavu;
15. Spolupráca na činnosti odborných a inventarizačných komisií zamestnávateľa;
16. Komunikácia s verejnosťou aj prostredníctvom elektronických médií;
17. Dodržiavanie platnej legislatívy súvisiacej s výkonom pridelenej agendy a súvisiace interné predpisy;
18. Vykonávanie finančnej kontroly v rozsahu svojej agendy a vnútorného predpisu organizácie; 
19. Dodržiavanie bezpečnostných predpisov;
20. Plnenie ďalších úloh, ktorými ho poverí vedúca oddelenia alebo riaditeľka DÚ.

Pracovné podmienky

Pracovný čas: 8.00 – 16.00 hod.
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný čas

 

Požiadavky na zamestnanca

* vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
* dĺžka praxe aspoň 2 roky
* analyzovanie a riešenie problémov, informačná gramotnosť, komunikácia (jednanie s ľuďmi), pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), technická gramotnosť, samostatnosť, tvorivosť (kreativita)
* analytické myslenie, asertivita, empatia, iniciatívnosť, precíznosť (presnosť), komunikatívnosť, praktické myslenie, trpezlivosť
* užívateľské znalosti PC: vysoká úroveň znalosti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Windows, Linux, Microsoft Windows Server, SOFTIP

* znalosť cudzích jazykov: slovenský (C1, C2) a anglický (B1, B2). Podmienkou je ovládanie všetkých definovaných jazykov.
* vysokoškolské vzdelanie je požadované v odbore IT technológií.

Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť a životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava). Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle zákona č 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Termín uzávierky žiadostí je 5. 11. 2020.

Kontaktná osoba: PhDr. Diana Selecká, tel.: 02/20487102, e-mail: diana.selecka@theatre.sk

 

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!

A
A
A