Divadelný ústav vyhlasuje konkurz na pracovnú pozíciu: Bibliograf - dokumentátor

Termín nástupu: 1. január 2021

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, na dobu určitú 1 rok

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme a dohodou

Náplň práce:

  • Samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť, spracúvanie materiálov a podkladov na plánovanie a koncepčnú prácu v odbore knihovníctva a informatiky, budovanie a sprístupňovanie informačných báz dát na odbornej úrovni, regionálnej úrovni alebo krajskej úrovni.
  • Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, spracúvanie záznamov o dokumente, informačná príprava používateľov. Priebežné počítačové spracovanie bibliografie určenej tlače.
  • Poskytovanie bibliografických informácií a faktografických informácií
  • Zodpovednosť za realizáciu a budovanie bibliografických rešeršných služieb organizácie, systematické zhromažďovanie a dopĺňanie katalógov Slovenskej národnej bibliografie, zhromažďovanie predpisov a celoštátnych noriem na zapisovanie a spracúvanie bibliografie.

Požiadavky na zamestnanca:
* vysokoškolské vzdelanie v odbore knižničná a informačná veda, odborná prax – minimálne 2 roky
* znalosť anglického jazyka – aktívne
* systematická práca s knižničným informačným  systémom IS CLAVIUS nevyhnutná,
* bezúhonnosť, samostatnosť, komunikatívnosť, orientácia v starších tlačovinách a periodikách
* užívateľské znalosti PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint

Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť a životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného ústavu (Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava). Do žiadosti je potrebné napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú pozíciu v zmysle zákona č 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Termín uzávierky žiadostí je 4. 12. 2020

Predpokladaný termín konkurzu: 1. - 4. 12. 2020

Kontaktná osoba:
PhDr. Diana Selecká
tel.: 02/20487102
e-mail: diana.selecka@theatre.sk

Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!

A
A
A