Ministerstvo kultúry spustilo finančnú pomoc pre neziskové organizácie v kultúrno-kreatívnom priemysle

Ministerstvo kultúry spustilo finančnú pomoc pre neziskové organizácie v kultúrno-kreatívnom priemysle

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt: Znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19. Program je určený na znižovanie ekonomických dopadov na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý plošne utrpel značné ekonomické straty v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a preto podpora prostredníctvom dotácií je účelná so sledovaným cieľom udržania stabilnej štruktúry v rámci sektora do času naštartovania bežného ekonomického cyklu.

Občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie, dlhodobo pôsobiace v kultúre, môžu žiadať o dotáciu až do výšky 50-tisíc Eur. Sú to napríklad divadelné súbory, prevádzkovatelia kultúrnych priestorov alebo organizátori rôznych festivalov.

- Všetky oficiálne informácie o dotácii nájdete v sekcii Dotácie 2021.
- Otázky a odpovede na najčastejšie otázky nájdete v sekcii Covid pomoc kultúre.

„Neziskový sektor tvorí dôležitú súčasť kultúry a má svoju nezastupiteľnú úlohu. Pomáha budovať miestne komunity, spája generácie a rôzne časti Slovenska. Pred spustením finančnej pomoci, práve pre tento sektor, sme na ministerstve museli ešte upraviť legislatívu a dôsledne pripraviť dotačnú výzvu,“ povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

„Najdôležitejšie na tejto výzve je, že je objektívna a že tu nebude rozhodovať ľudský faktor, ale objektívne čísla. Znamená to, že ten, kto si poctivo viedol účtovníctvo za posledné roky, nebude mať problém ani s vyplnením formulárov. Výšku dotácie si tým pádom dokáže každý vypočítať sám na stránke ministerstva,“ uviedla Zuzana Mišáková (Mestské divadlo Trenčín).

„Myslím si, že toto je vôbec prvá výzva, ktorá reálne pomôže aj neziskovým organizáciám v oblasti kultúry. Tieto organizácie zaznamenali v roku 2020 taktiež nesmierny pokles príjmov a tým pádom je ohrozená realizácia nových projektov, ktoré možno boli podporené aj z Fondu na podporu umenia, ale keďže by nebolo možné ich spolufinancovanie, tak by sa tie peniaze museli vrátiť. Verím, že táto dotácia pomôže opäť naštartovať činnosť občianskych združení, nadácií a neziskových organizácií v kultúre. Vnímam to ako veľmi pozitívny krok smerom k nezriaďovanej kultúre,“ povedala Veronika Gabčíková (Klub nezávislých divadiel).

Na webovej stránke ministerstva nájdu oprávnení žiadatelia potrebné informácie, ale aj najčastejšie otázky a odpovede či odporúčania. Ministerstvo na špeciálne zriadenej podstránke zverejnilo aj dotačnú kalkulačku, do ktorej žiadatelia, podľa typu účtovníctva, vpíšu všetky potrebné údaje. Na základe toho zistia, v akej výške majú nárok na dotáciu. Na podstránke je zároveň zverejnený aj celý postup pri podávaní žiadosti.

Žiadateľom dlhodobo profesionálne pôsobiacim v sektore kultúry ministerstvo cez dotáciu preplatí 20% ročných prevádzkových nákladov a 80 % medziročného rozdielu v príjmoch z kultúrnej činnosti, ktorých príčinou je pandémia COVID-19.

Oprávnenými žiadateľmi budú občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie fungujúce ako divadlá, profesionálne hudobné a tanečné telesá, prevádzkovatelia kultúrnych priestorov, organizátori rôznych kultúrnych workshopov a vzdelávania, ktoré vznikli pred 1.1.2020. Maximálna výška požadovanej dotácie na jedného žiadateľa môže byť 50 000 Eur, a to vždy na základe jeho špecifických finančných parametrov.

„Som úprimne rada, že na príprave tejto výzvy s nami spolupracovali zástupkyne a zástupcovia nezávislej kultúry, ktorým patrí moja vďaka,“ dodala ministerka kultúry.

Žiadosť je potrebné predložiť do 31. marca 2021 (vrátane) poštou (rozhoduje poštová pečiatka), do podateľne (rozhoduje pečiatka podateľne) alebo elektronicky cez www.slovensko.sk (rozhoduje dátum zaslania).


- Všetky oficiálne informácie o dotácii nájdete v sekcii Dotácie 2021.
- Otázky a odpovede na najčastejšie otázky nájdete v sekcii Covid pomoc kultúre.


Zdroj informácií: webová stránka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

A
A
A