Theatre Institute Publications

News:

Vladimír Predmerský a kolektív

Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla

Petra Kuppers

Divadlo a zdravotné znevýhodnenie

Blaho Uhlár a DISK: Hry

Kniha obsahuje trinásť dramatických textov, ktoré vzišli z viac ako tridsaťročnej spolupráce najvýznamnejšej osobnosti slovenského nezávislého divadla...

Eva Kyselová

Jedna republika – jedno divadlo? Dialóg slovenskej a českej činohry 1918 – 1992

Reclaimed Avant-garde

Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe

Slovenské divadlo

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

Základné publikácie

Základné publikácie

Slovenská dráma
Slovenská dráma v preklade
Osobnosti
Teória v pohybe
Svetové divadlo
Svetová dráma – antológie
Nová dráma / New Drama
Vreckovky
DVD
katalógy
brožúrky
Rozhovory
Prítomnosť divadelnej minulosti
Golden Collection

Odraz obrazu/Reflection of an Image - Milan Čorba

Katalóg k priestorovej inštalácii Borisa Kudličku Milan Čorba. Odraz obrazu v rámci Pražské

Anna Grusková

Teatrálny svet 1839 - 1939 / The theatrical world

Aj v tom najmenšom mestečku či dedine na území dnešného Slovenska sa našli Romeovia i Júlie

Peter Himič

Divadelný život Prešova. Od počiatkov do polovice 20. storočia

Peter Himič vo svojej práci zachytáva najvýznamnejšie udalosti divadelného života Prešova od

Mišo Kováč Adamov

Hra o svätej Dorote

Publikácia odborníka na slovenské ľudové divadlo, Miša Kováča Adamova vznikla na základe sy

Stanislav Vrbka

Súborné dielo II. Divadelné súvislosti

Druhý zväzok súborného diela Stanislava Vrbku. Popri divadelných kritikách sa Stanislav Vrbka

Ladislav Lajcha

Silueta generácie. Osobnosti činohry SND

Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav udelil Cenu Jozefa Miloslava Hurbana

A
A
A